Hệ thống hỗ trợ điều hành điện tử

  Hệ thống quản trị tổng thể doanh nghiệp (eBOSS) là một phần mềm tích hợp nhiều phân hệ để hoạch định và quản lý tất cả các nguồn lực và hoạt động của doanh nghiệp.